Home Over ons Activiteiten Agenda Diensten Links Contact

1: Baptistengemeente Emmeloord

De Baptistengemeente, gevestigd te Emmeloord, maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.  Dit is vastgelegd in de statuten van 29 juni 1981.


Grondslag van de gemeente:

De gemeente leeft uit de Openbaring Gods, zoals die door de Bijbel tot haar gekomen is, terwijl de leden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de gemeente en de Heer van hemel en aarde, te hebben aanvaard als hun persoonlijke Verlosser en Heer, en op deze belijdenis zijn gedoopt. De gemeente gelooft en belijdt dat de Here Jezus twee instellingen gegeven heeft: Doop en Avondmaal.


Doel van de gemeente:

  1. In overeenstemming met wat de Bijbel leert gelovigen in Christus op hun belijdenis te dopen (door onderdompeling) en hen samen te voegen in de gemeente.
  2. De leden, vrienden, deelgenoten en hun kinderen op te bouwen in hoop, geloof en liefde van de Here Jezus Christus en in de verwachting van Zijn wederkomst.
  3. Dat de leden, vrienden en deelgenoten naar vermogen er aan meewerken om, in overeenstemming met Mattheüs 28: 19, alle mensen discipelen van de Here Jezus te maken en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren onderhouden al wat de Here ons bevolen heeft.


De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.


2. Fiscaal nummer van de gemeente

Fiscaalnummer: 8242 66 845


3. Contactgegevens

Naam: Baptistengemeente Emmeloord

Postadres: Scharwoudestraat 4,  8304 CN  EMMELOORD

Bezoekadres: Nagelerstraat 35, 8301 XE  EMMELOORD

Telefoonnummer: 0527-244180/06-50520808

e-mailadres: secr@bgdr.nl

Fiscaalnummer: 8242 66 845


4. Bestuurssamenstelling

De raad van Baptistengemeente Emmeloord bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

3 overige raadsleden/diakenen


5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen


Voor het hele visie- en beleidsplan klik hier


Baptistengemeente Emmeloord maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.

Voor het beleidsplan van de Unie klik hier   Het beleidsplan bevat twee bijlagen: Voor bijlage 1 klik hier  Voor bijlage 2 klik hier


6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Voor het beloningsbeleid klik hier Voor de bijlage klik hier

Voor de het advies m.b.t. de spreekbeurtvergoeding klik hier

Voor overige informatie over de gemeente als werkgever klik hier

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.


7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1

       1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

       2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

       3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk                      Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.


Grondslag

Artikel 2

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.


Doel

Artikel 3 Het doel van de Unie is:

  1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente   bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.


Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

Statuten          Huishoudelijk Reglement          Werkorde


8. Verslag van de activiteiten van de gemeente 2016

2016 was wederom een bijzonder jaar... Een jaar waarin we afscheid moesten nemen van onze voorganger en opzoek moesten naar een nieuwe voorganger (die we ondertussen, in maart 2017 hebben mogen beroepen).

Het jaar begon zoals gewoonlijk weer met de Week van Gebed van 17 t/m 24 januari; georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland en Missie Nederland. Op 19 januari vond deze plaats in ons gebouw “de Regenboog” in samenwerking met BG “de Fontein”. Het thema was “Het woord is aan jou!”. Centraal stond dit jaar 1 Petrus 2: 9-10.

In maart vonden er (her)verkiezingen plaats. Aangezien deze kiesronde geen nieuwe kandidaten opleverde, en het noodzakelijk was voor het voortbestaan van de raad, heeft de raad de gemeente voorgesteld om de ambtstermijn van de aftredende broeder met een jaar te verlengen. De gemeente ging hiermee akkoord.

29 maart hield de beroepingscommissie haar eerste vergadering om uiteindelijk haar bevindingen te kunnen delen tijdens een ‘gemeentevergadering’ van 15 december. Praktisch iedereen stemde voor de nieuwe voorganger.

Op 29 april werd de Voorjaars-AV gehouden in Arnhem. Twee broeders zijn als afgevaardigden namens onze gemeente aanwezig geweest. Meer informatie over de AV vindt u op baptisten.nl, onder de tab: voor gemeenten, algemene vergadering, enz…

Op 15 mei mochten we een nieuw lid en een nieuwe vriend verwelkomen in onze gemeente.

In het eerste weekend van september hebben we ons 40-jarig jubileum gevierd i.c.m. de startzondag. Diverse activiteiten passeerden dat weekend: Op vrijdagavond een heerlijke stamppot en aansluitend een zangavond onder begeleiding van het muziekkorps van het Leger des Heils Kampen. Op zaterdagochtend een fietspuzzeltocht met aansluitend een lunch. Op zaterdagmiddag was het tijd voor de kinderen: springkussen, suikerspinnen, poffertjes en een ballonnenwedstrijd. Op zaterdagavond een goedverzorgde BBQ met aansluitend een optreden van cabaretier Ruurd Walinga; waar ons tijdens zijn programma Happen naar de Baas de kneepjes van het vissen (op mensen) werd geleerd.  Op zondag hebben we dan onze startzondag gehouden onder leiding van ds. W. Hessels. Al met al kunnen we terugkijken naar een geslaagd weekend…

Op initiatief van een aantal vrouwen is er een high-tea georganiseerd voor alle vrouwen van de Regenboog. Hier zijn allerlei ideeën uit voort gekomen om eens iets te doen met de vrouwen uit de kerk. Zo zijn er al verschillende avonden geweest o.a.: samen bloemen/kerststukjes maken, een film kijken en met elkaar koken en eten. Dit vergroot de onderlinge betrokkenheid van de vrouwen in de Gemeente; het is goed om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten.

Begin november zijn we gestart met de actie “Schoenendoos” van Actie4kids. In totaal zijn er 15 gevulde schoenendozen de deur uit gegaan.

Op 18 november vond de Najaars-AV plaats in Ede; daar is niemand namens onze gemeente als afgevaardigde heengegaan.

Op 08 december hebben de raden van de Fontein en de Regenboog weer samen vergaderd.

Op 25 december werd m.m.v. P@radizo en de Commissie Welkomdiensten een kerstdienst incl. ontbijt georganiseerd. Het thema van de dienst was: Als je gelooft in Kerst…

Op 31 december hebben we onze traditionele Ouderjaarsdienst gehouden.

Ook heeft onze gemeente het afgelopen jaar te maken gehad met ziekte van uiteenlopende aard. Wilt u voor onze zieken blijven bidden!!!

Het afgelopen jaar zijn de verbouwwerkzaamheden gewoon doorgegaan m.b.t. de entree van het gebouw. Iedereen langs deze weg hartelijk dank voor zijn/haar tijd en inzet! We kunnen nu (2017) genieten van de geleverde inzet!


9. Financiële verantwoording

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

“In 2017 zullen de gelden, omdat er geen veranderingen opgetreden zijn, op dezelfde manier besteed worden als in 2016, zoals vermeld op het overzicht.”

PUBLICATIEPLICHT I.V.M. ANBI

© 2017 - Baptisten Gemeente Emmeloord “De Regenboog”